|| Podvojné účtovníctvo |

Účtovný denník

zápis všetkých účtovných dokladov

Hlavná kniha

zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty

Saldokonto odberateľov a dodávateľov

evidencia a prehľad úhrad dodávateľských a odberateľských faktúr

Evidencia DPH

zoznam daňových dokladov, zostavenie daňového priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie

Súvaha a výsledovka za jednotlivé obdobia ( aj mesačne )

Ročná účtovná závierka

účtovná závierka podľa platných predpisov

Príprava podkladov pre daňové priznanie

Vypracovanie daňového priznania

Účtovníctvo externe - je možné dohodnúť sa na spracovávaní účtovníctva aj v sídle spoločnosti zákaznika v určitom rozsahu hodín týždenne.