|| Spracovanie miezd |

Kompletná personálna a mzdová evidencia

Spracovanie výkazov

povinné výkazy pre poisťovne a ostatné inštitúcie

Poisťovne - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov

Mzdové listy

Vyhotovenie bankových príkazov

Vyhotovenie hotovostných výplatných listín

Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti