|| Jednoduché účtovníctvo |

Peňažný denník

chronologický zápis všetkých účtovných prípadov

Vedenie pokladničnej knihy ( korunová aj valutová )

vystavenie PPD a VPD, zápis všetkých pokladničných položiek

Vedenie bankovej knihy (korunová aj valutová)

zápis všetkých bankových operácií

Kniha záväzkov

zoznam prijatých faktúr, úhrady faktúr

Kniha pohľadávok

zoznam vystavených faktúr, úhrady faktúr

Evidencia DPH

zoznam daňových dokladov, zostavenie daňového priznania k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie

Účtovná závierka

účtovného roka podľa platných predpisov

Vypracovanie daňového priznania

spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch